Σκοποί του Εμπορικού Συλλόγου Αργοστολίου

(Άρθρο 2ο από το Καταστατικού Συλλόγου)

Σκοποί της οργάνωσης αυτής είναι η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών
οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της,
στα πλαίσια εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου. Ειδικότερα η Ένωση σκοπούς έχει:

1. Την καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού
στος κλάδους των Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Αργοστολίου με τη γενίκευση της συμμετοχής όλων,
στις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις και μέσω αυτών, στις αντίστοιχες δευτεροβάθμιες
και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις.

2. Τη συστηματική μελέτη των προβλημάτων των κλάδων, για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση
και επίλυση αυτών.

3. Την ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας μελών, με την οργάνωσή τους σε κοινοπραξίες
και συνεταιρισμούς κάθε οικονομικής μορφής, για την αποτελεσματικότερη προάσπιση
καιπροαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων τους.

4. Την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών και την εξασφάλιση
συνθηκών βελτίωσεις της επαγγελματικής κατάρτισης και της ανόδου του πολιτιστικού και μορφωτικού
επιπέδου αυτών.

5. Την καλλιέργεια, εξύψωση και υπεράσπιση των πανανθρωπίνων ιδανικών, της ελευθερίας, της δημοκρατίας
της Εθνικής ανεξαρτησίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της Ειρήνης.