Ο Εμπορικός Σύλλογος Αργοστολίου συστάθηκε στις 27 Ιουλίου του 2000.

Η πλήρης επωνυμία είναι: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Η ΚΡΑΝΗ». Ο Σύλλογος διέπεται από το Καταστατικό του, το Νόμο 1712/1987 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 1746/88 και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.